ઉજ્જવલા 2.0 પર વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

MoPNG એ PMUY હેઠળ M- 13017 (11)/2/2021 – LPG-PNG dt.20.05.21 નો સંદર્ભ ધરાવતા પત્ર દ્વારા 1 કરોડ LPG કનેક્શન્સ રિલીઝ કરવાની મંજૂરી આપી છે. ફિલ્ડમાંથી વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો તેમના જવાબો સાથે નીચે મુજબ છે.

ગરીબ પરિવારની અને તેના ઘરમાં એલપીજી કનેક્શન ન ધરાવતી પુખ્ત મહિલા, ઉજ્જવલા 2.0 હેઠળ પાત્ર બનશે. લાભાર્થીઓ નીચેની કોઈપણ કેટેગરીના હોવા જોઈએ:

 • SECC 2011 યાદી મુજબ પાત્ર
 • SC/ST પરિવારોના, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (PMAY), અંત્યોદય અન્ન યોજના (AAY), વનવાસીઓ, સૌથી પછાત વર્ગો (MBC), ચા અને ભૂતપૂર્વ ચાના બગીચાના જનજાતિઓ, નદીના ટાપુઓમાં રહેતા લોકો (લાભાર્થી સહાયક દસ્તાવેજ સબમિટ કરશે)
 • જો તેણી ઉપરોક્ત 2 શ્રેણીઓમાં આવતી નથી, તો તે 14-પોઇન્ટની ઘોષણા સબમિટ કરીને (નિયત ફોર્મેટ મુજબ) ગરીબ પરિવાર હેઠળ લાભાર્થી હોવાનો દાવો કરી શકે છે.

અરજદારે નીચેના દસ્તાવેજો પ્રદાન કરવા આવશ્યક છે:

 • કેવાયસી પ્રમાણભૂત ફોર્મેટ મુજબ અરજદારનો ફોટોગ્રાફ ધરાવતો અને યોગ્ય રીતે સહી કરેલ.
 • POI (ઓળખનો પુરાવો)
 • POA (સરનામાનો પુરાવો)
 • અરજદારની આધાર નકલ
 • રેશન કાર્ડ અથવા સમાન દસ્તાવેજમાં દર્શાવેલ પરિવારના તમામ પુખ્ત વય ના સભ્યોની આધાર નકલ
 • અરજદારના બેંક ખાતાની વિગતો
 • રેશન કાર્ડ અથવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ અન્ય કોઈપણ કુટુંબ દસ્તાવેજ /જિલ્લા વહીવટીતંત્ર (જેમ કે રાજસ્થાનમાં ભામાશાહ કાર્ડ અને એમપીમાં સમગ્રા આઈડી, ઉત્તર પ્રદેશનું પરિવાર રજીસ્ટર, હરિયાણામાં પરિવાર પહેચાન પત્ર, આંધ્રપ્રદેશનું રાઇસ કાર્ડ અથવા અન્ય કોઈ રાજ્ય વિશિષ્ટ કાર્ડ પછીથી ઉમેરવામાં આવે છે) જેમાં તેનું નામ દેખાય છે. રાજ્યોમાં, જ્યાં રાજ્ય સરકારના પોર્ટલે કુટુંબની વિગતો અપડેટ કરી છે, આ પોર્ટલમાંથી પ્રિન્ટઆઉટની સ્વ-સહી કરેલી નકલ પણ લાભાર્થી દ્વારા રેશનકાર્ડના બદલામાં સબમિટ કરી શકાય છે.
 • સ્થળાંતરિત અરજદારોના કિસ્સામાં કુટુંબની રચનાની ખાતરી કરવા માટે રેશન કાર્ડના બદલામાં પરિશિષ્ટ-I મુજબ સ્વ-ઘોષણા.
 • સહાયક દસ્તાવેજ, જો સાત શ્રેણીઓમાંથી કોઈપણ (એટલે કે SC/ST પરિવારો, પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના (PMAY) (ગ્રામીણ), અંત્યોદય અન્ન યોજના (AAY), વનવાસીઓ, સૌથી પછાત વર્ગો (MBC) ના લાભાર્થીઓમાંથી કોઈપણ હેઠળ જોડાણ લાગુ કરવામાં આવ્યું હોય તો, ટી અને એક્સ-ટી ગાર્ડન ટ્રાઈબ્સ, રિવર આઈલેન્ડ્સમાં રહેતા લોકો).
 • આપેલ પ્રમાણભૂત ફોર્મેટ મુજબ અરજદાર દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી કરેલ ગરીબ પરિવારના સમર્થનમાં 14-પોઇન્ટની ઘોષણા.

આધાર કાર્ડમાં જો એ સરનામું હોય કે જેના પર કનેક્શન આપવાનું છે, તો તેનો ઉપયોગ PoI અને PoA બંને તરીકે થઈ શકે છે.

 • આસામ અને મેઘાલય સિવાયના તમામ રાજ્યોના અરજદારો માટે અરજદારના આધાર કાર્ડને માત્ર ઓળખના પુરાવા (POI) તરીકે ગણવામાં આવશે.
 • જો અરજદારનું વર્તમાન સરનામું તેના આધાર મુજબ હોય તો તેનો ઉપયોગ સરનામાના પુરાવા (POA) તરીકે પણ થઈ શકે છે.
 • જો અરજદારનું સરનામું આધાર કાર્ડમાં દર્શાવેલ કરતાં અલગ હોય, તો તે POA માટે પરિશિષ્ટ-A ની સૂચિ પ્રમાણે અન્ય કોઈપણ દસ્તાવેજો સબમિટ કરી શકે છે.
 • આસામ અને મેઘાલય માટે, જ્યાં આધાર ફરજિયાત નથી, અરજદાર નીચે આપેલા કોષ્ટક મુજબ અન્ય કોઈપણ ઓળખના પુરાવા સબમિટ કરી શકે છે.
 • સ્થળાંતર કરનારાઓના કિસ્સામાં, તેઓ PoA ની સૂચિ હેઠળ નીચે દર્શાવેલ 25 દસ્તાવેજોમાંથી કોઈપણ સબમિટ કરી શકે છે, જેમાં પરિશિષ્ટ - I મુજબ સ્વ-ઘોષણા ફોર્મનો સમાવેશ થાય છે.
 • પરિશિષ્ટ મુજબ સ્વ-ઘોષણા ફોર્મ - મને બિન-સ્થળાંતર કરનારાઓ માટે ગણવામાં આવશે નહીં.

અરજદાર ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને રીતે અરજી કરી શકે છે.

 • ઓનલાઈન - ગ્રાહક ઓનલાઈન અરજી દ્વારા નોંધણી કરાવી શકે છે અથવા તે ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવા માટે તેના નજીકના CSC કેન્દ્રનો પણ સંપર્ક કરી શકે છે.
 • ઑફલાઇન - ગ્રાહક ડિસ્ટ્રિબ્યુટરશિપ પર સીધી અરજી સબમિટ કરીને નોંધણી કરાવી શકે છે.

નીચેના દસ્તાવેજો વિતરક દ્વારા અપલોડ કરવાના છે:

 • ઓળખનો પુરાવો (POI (અરજી ફોર્મમાંની યાદી મુજબ કોઈપણ)
 • સરનામાનો પુરાવો (POA) (અરજી ફોર્મમાંની યાદી મુજબ કોઈપણ)
 • અરજદારનું આધાર (આસામ અને મેઘાલય માટે આધાર ફરજિયાત નથી, જો કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ રેશન કાર્ડ જરૂરી છે).
 • રેશન કાર્ડ અથવા કુટુંબની રચના દર્શાવતો રાજ્ય સરકાર / જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા જારી કરાયેલ અન્ય કોઈપણ કુટુંબ દસ્તાવેજ અથવા સ્થળાંતર કરનારાઓ માટે પરિશિષ્ટ-I મુજબ કુટુંબની સ્વ-ઘોષણા ની વિગત નો દસ્તાવેજ.
 • આપેલ પ્રમાણભૂત ફોર્મેટ મુજબ અરજદાર દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી કરેલ 14-પોઇન્ટની ઘોષણા.
 • જો કનેક્શન માટેની અરજી પ્રશ્ન (1) (b) માં ઉલ્લેખિત સાત શ્રેણીઓમાંથી કોઈપણ હેઠળ કરવામાં આવે તો સહાયક દસ્તાવેજ.

ડિસ્ટ્રિબ્યુટર દ્વારા OMC પોર્ટલમાં એકત્ર કરવા અને પુષ્ટિ કરવા માટેના દસ્તાવેજ

 • OMC પોર્ટલમાં હાલના KYC ને ઉજ્જવલા 2.0 સુસંગત બનાવવા માટે ગ્રાહક તરફથી ઘોષણા. (અગાઉની સ્કીમ હેઠળ ક્લિયર કરેલ KYC - PMUY/EPMUY/EPMUY2 UJJWALA 2.0 સ્કીમ હેઠળ પાત્રતા માટે ચકાસવામાં આવશે. આ અરજદારોએ ગ્રાહક તરફથી સ્વ-ઘોષણા સબમિટ કરવી પડશે).
 • ગ્રાહકની જગ્યાનો પ્રી-ઇન્સ્ટોલેશન ચેક રિપોર્ટ

આવા લાભાર્થીઓની નોંધણી કરી શકાતી નથી. વિતરકએ કુટુંબમાં આવા પુખ્ત વયના લોકોની આધાર નોંધણી કરાવવા માટે પ્રયત્નો કરવા પડશે અને તેની રસીદ બતાવવી પડશે. અરજદારની ઉજ્જવલા 2.0 હેઠળ નોંધણી કરાવી શકાય છે.

મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર, લગ્ન પ્રમાણપત્ર વગેરે જેવા દસ્તાવેજી પુરાવા સબમિટ કરવા સાથે પરિવારના કોઈપણ પુખ્ત વયના સભ્યના મૃત્યુના કિસ્સામાં અથવા લગ્ન વગેરેને કારણે કુટુંબના કોઈપણ સભ્યના અલગ થવાના કિસ્સામાં જ મુક્તિ આપવામાં આવશે.

અરજદાર દ્વારા સબમિટ કરવામાં આવેલ 14-પોઇન્ટની ઘોષણા એ UJJWALA 2.0 હેઠળ ગરીબ પરિવારને પાત્ર ગણવા માટેનો મૂળભૂત માપદંડ છે. આમ, તે તમામ અરજદારો માટે ફરજિયાત છે.

કારણ કે રાશન કાર્ડ માત્ર લાભાર્થીના કુટુંબની રચનાને ઓળખવાના હેતુ માટે છે, કોઈપણ પ્રકારનું રેશનકાર્ડ એપીએલ અથવા બીપીએલ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.

હા, જો સહાયક દસ્તાવેજો જેમકે રેશનકાર્ડ કુટુંબમાં એકજ પુખ્ત વયના સભ્યની પુષ્ટિ કરતા હોય. જો રેશનકાર્ડમાં વધારાના પુખ્ત સભ્યો દર્શાવવામાં આવ્યા હોય, તો મૃતક પરિવારના સભ્યના કિસ્સામાં મૃત્યુનું પ્રમાણપત્ર અથવા કુટુંબમાંથી બહાર ગયેલ સભ્યનું લગ્નનું પ્રમાણપત્ર જોડવું જોઈએ.

ના. PMUY કનેક્શન ફક્ત ગરીબ ઘરની પુખ્ત વયની મહિલા સભ્યના નામે જ આપી શકાય છે.

હા. ઉજ્જવલા 2.0 હેઠળ નોંધાયેલા જોડાણો માટે આધાર પ્રમાણીકરણ બાયોમેટ્રિક અથવા મોબાઇલ OTP આધારિત દ્વારા કરવામાં આવશે. આધાર પ્રમાણીકરણ ફક્ત આસામ અને મેઘાલય રાજ્યમાં વૈકલ્પિક છે.

હા, અરજદારને કનેક્શન આપી શકાય છે જો તે ઉજ્જવલા 2.0 માર્ગદર્શિકા મુજબ યોગ્યતા ના અન્ય કોઈપણ માપદંડોને પૂર્ણ કરે.

જો કે, અરજદાર દ્વારા સબમિટ કરવામાં આવેલા સહાયક દસ્તાવેજના આધારે જ જોડાણની SC અથવા ST સ્થિતિ નક્કી કરવામાં આવશે.

હા, અરજદારે ઉજ્જવલા 2.0 માર્ગદર્શિકા મુજબ પાત્રતાના માપદંડો પૂરા કરવા પડશે એટલે કે પરિવારના તમામ પુખ્ત વયના સભ્યોના આધાર સબમિટ કરવા અને ઉપરના પ્રશ્ન (6) માં જણાવ્યા મુજબ ફરજિયાત દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા.

હા, અરજદાર દ્વારા સબમિટ કરવામાં આવેલી તમામ અગાઉની અરજીઓએ પાત્રતાના માપદંડોને પૂર્ણ કરવા અને PMUY હેઠળ અરજી ચાલુ રાખવા માટે સ્વ-ઘોષણા સાથે તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા જરૂરી રહેશે.

જો કુટુંબના નવા સભ્ય ઉમેરવામાં આવે તો KYC ફરી એકવાર OMC ડિડપ્લિકેશન માટે જશે.

અગાઉના ક્રમાંકિત KYC ના કિસ્સામાં જે પહેલાથીજ રેશનકાર્ડ પર નોંધવામાં આવ્યાછે, રેશનકાર્ડમાં ફેરફાર કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. ગ્રાહકે આવા કેસ માટે નવું KYC સબમિટ કરવું પડશે.

હા, પરિવારના પુખ્ત વયના સભ્યો ની તપાસ KYC ની તારીખે રેશન કાર્ડમાં દેખાતી ઉંમરના આધારે કરવાની છે અને અરજદાર પાસેથી પરિવારના તમામ પુખ્ત વયના સભ્યોની આધાર વિગતો એકત્રિત કરવાની છે.

આ કિસ્સામાં, સ્વ-ઘોષણા માં પરિવારના સભ્યોની ઉંમર સહિત તમામ વિગતો અરજદાર પાસેથી મેળવવી જોઈએ અને વિતરકે પરિવારના સભ્યોની આધાર વિગતોની ચકાસણી કરવાની રહેશે. અરજદારના રેશનકાર્ડ સાથે આ સ્વ-ઘોષણા પણ અપલોડ કરવાની રહેશે. વધુમાં, અરજદારે 18 વર્ષથી ઉપરના તમામ સભ્યો ની આધારની વિગતો KYC માં સબમિટ કરવાની રહેશે.

 • જો KYC ના દસ્તાવેજો સૂચિબદ્ધ ની પ્રશ્ન (2) ની રજૂઆતના આધારે ઉજ્જવલા 2.0 ના પાત્રતા માપદંડને પૂર્ણ કરતા હોય તો PMUY કનેક્શન સ્થળાંતરના નવા સ્થાને રિલીઝ કરી શકાય છે. કનેક્શન ફક્ત પુખ્ત વયની સ્ત્રી સભ્યના નામે જ જાહેર કરવામાં આવશે.
 • PMUY હેઠળ બહાર પાડવામાં આવેલ કનેક્શન 14.2 kg સિલિન્ડર (170.4 Kg) ના 12 નંગ માટે સબસિડી મેળવવા માટે પાત્ર હશે.

ના. અરજદાર (સાસુ) પાસે પહેલેથી જ કનેક્શન હોવાથી, તેના નામે બીજું કનેક્શન બહાર પાડી શકાતું નથી, પરંતુ કનેક્શન શહેરમાં ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે અને સરનામું બદલવાની સુવિધા ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.

હા. PMUY કનેક્શન બહાર પાડતા પહેલા, પ્રમાણભૂત ફોર્મેટ મુજબ અરજદારના સ્થળ પર પ્રી-ઇન્સ્ટોલેશન તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. તે OMC ની મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા ગ્રાહકના મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને અથવા ગ્રાહક અને વિતરક દ્વારા હસ્તાક્ષરિત ભૌતિક નિરીક્ષણ ફોર્મેટ દ્વારા OTP ચકાસણી દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવશે.

અરજદાર 14.2 કિગ્રા સિંગલ સિલિન્ડર અથવા 5 કિગ્રા સિંગલ સિલિન્ડર અથવા 5 કિગ્રા ડબલ સિલિન્ડર કનેક્શન વચ્ચે પસંદ કરી શકે છે.

હા, ઉજ્જવલા 2.0 હેઠળ, OMCs ગ્રાહકને મફતમાં LPG સ્ટોવ અને પ્રથમ રિફિલ પ્રદાન કરશે. તેથી, ઉજ્જવલા 2.0 હેઠળ એલપીજી કનેક્શન લેતી વખતે ગ્રાહકને કંઈપણ ચૂકવવાની જરૂર નથી.

આવા કિસ્સાઓમાં, અરજદારે KYC માં તેના કુટુંબની રચના માં પરિવારના તમામ પુખ્ત વયના સભ્યોની વિગતો આપવી અને તેના પોતાના આધાર ઉપરાંત પરિવારના તમામ પુખ્ત વયના સભ્યોની આધાર વિગતો સબમિટ કરવી પડશે.

જો કુટુંબ વિભાજિત થયું હોય અને કુટુંબના સભ્યોના આધાર અગાઉના કનેક્શન સાથે જોડાયેલા હોય, તો અરજદારે નવા રેશનકાર્ડ સબમિટ કરીને વર્તમાન એલપીજી કનેક્શનમાંથી તેમના આધાર નંબરને ડી-સીડ કરવા માટે સંબંધિત વિતરક/ઓએમસીનો સંપર્ક કરવાની જરૂર છે. તે પછી, અરજદાર પ્રશ્ન (6) માં દર્શાવેલ તમામ દસ્તાવેજો સબમિટ કરી શકે છે.

રેશનકાર્ડ મુજબ એક જ કુટુંબના વડા (HOF) ધરાવતા પરિવારો (જેમ કે 2 ભાઈઓના પરિવારો) ના કિસ્સામાં સસરા, સાસુ અથવા HOF ના આધાર ન સબમિટ કરેલ હોવા છતાં પણ જોડાણો આપવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. જો કે, આવા કિસ્સામાં, અરજદારે KYC માં તેના કુટુંબની રચના માં પરિવારના તમામ પુખ્ત વયના સભ્યોની વિગતો આપવી અને તેના પોતાના આધાર ઉપરાંત પરિવારના તમામ પુખ્ત વયના સભ્યોની આધાર વિગતો સબમિટ કરવી પડશે.